ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

  2. Definíciók

   3. Alapelvek az Kleffmann & Partner Kft. adatkezelése során

    4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

     5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

      6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

       7. Jogorvoslati lehetőségek

         

        1. Bevezetés

         A Kleffmann & Partner Kft. (1113 Budapest, Karolina út 16., a továbbiakban Kleffmann & Partner Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Kleffmann & Partner Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk a field.hu@kleffmann.com e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Kleffmann & Partner Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmével szemben, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kleffmann & Partner Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Kleffmann & Partner Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
          - 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
           - 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
            - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
             - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
              - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

                

               2. Definíciók

                - 2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
                 - 2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
                  - 2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
                   - 2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
                    - 2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.;
                     - 2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
                      - 2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
                       - 2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
                        - 2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
                         - 2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
                          - 2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
                           - 2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
                            - 2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
                             - 2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

                               

                              3. Alapelvek a Kleffmann & Partner Kft. adatkezelése során

                               Személyes adat akkor kezelhető, ha
                              a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
                               b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

                                Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

                                 Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

                                  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

                                   Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

                                    Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

                                     A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

                                      a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
                                       b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
                                        c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

                                         Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

                                          A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

                                           Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

                                             

                                            4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

                                             A Kleffmann & Partner Kft. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

                                              Felhívjuk a Kleffmann & Partner Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

                                               Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások lebonyolítása, nyereményjátékok lebonyolítása, nyeremények kiküldése.

                                                Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a paneltagok neve és lakcíme tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a; a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

                                                 A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, irányítószám, város, lakcím, nem, születési év, végzettség, település típusa, dolgozik-e, foglalkozás, pozíció területe, munkahely jellege, milyen összegről dönt a munkahelyen, jövedelem, megye, a válaszadó által képviselt gazdaság mérete, részletes információk az egyes mezőgazdasági szezonokban termesztett növények fajtájáról, a mezőgazdasági szezonban felhasznált növényvédő szerek fajtája lapolvasási szokások, internet használati szokások, érdeklődési kör, felhasználói azonosítószám, regisztráció dátuma, kitöltés időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusa, a képernyő felbontása, belépések időpontja és IP címe, kilépések időpontja.

                                                  Az adatkezelés időtartama: visszavonásig, illetve a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 14 nap.

                                                   A felhasználók a regisztrációval hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Kleffmann & Partner Kft. újabb kutatásaikkal kapcsolatosan meghívót küldjön.

                                                    A személyes adatok módosítására és törlésére az alábbi e-mail vagy levelezési címre elküldött írásos megerősítéssel van lehetőség:

                                                     Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16.

                                                      E-mail: field.hu@kleffmann.com

                                                       Tájékoztatjuk a kutatásainkban részt vevőket, hogy a kutatások során megadott adatokat a személyes adataiktól elkülönítve, anonim módon tároljuk. A kutatási adatok így személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.

                                                        E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

                                                         Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

                                                          A Kleffmann & Partner Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

                                                           

                                                          5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

                                                           A Kleffmann & Partner Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók meg.

                                                            A Kleffmann & Partner Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
                                                             a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
                                                              b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
                                                               c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
                                                                d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

                                                                 A Kleffmann & Partner Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Kleffmann & Partner Kft. az adatkezelés során megőrzi
                                                                  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
                                                                   b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
                                                                    c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

                                                                     A Kleffmann & Partner Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

                                                                     Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

                                                                      

                                                                     6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

                                                                      Név: Kleffmann & Partner Kft.
                                                                       Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16.
                                                                        Képviselő: Bartók Béla
                                                                         Cégjegyzékszám: 01-09-362694
                                                                          A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
                                                                           Adószám: 10947870-2-43
                                                                            Telefon: 06-1-322-6205
                                                                             E-mail: field.hu@kleffmann.com
                                                                              Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-105242/2016, NAIH-105306/2016, NAIH-105307/2016

                                                                               

                                                                              7. Jogorvoslati lehetőségek

                                                                               Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

                                                                                Az érintett kérelmére a Kleffmann & Partner Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kleffmann & Partner Kft. költségtérítést állapít meg.

                                                                                 A Kleffmann & Partner Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

                                                                                  A Kleffmann & Partner Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

                                                                                   Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
                                                                                    a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
                                                                                     b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
                                                                                      c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

                                                                                       A Kleffmann & Partner Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

                                                                                        Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

                                                                                         A Kleffmann & Partner Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

                                                                                          Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

                                                                                           A Kleffmann & Partner Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

                                                                                            Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

                                                                                             Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulni, ill. vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).